Polityka prywatności


Polityka prywatności


Artykuł 1. Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z eSklepu lub Portalu.

Klient – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.przewody.net.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Pliki Cookies – drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera lub innego urządzenia elektronicznego – trwale lub tymczasowo – podczas odwiedzin strony internetowej, powiadamiające serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego urządzenia zapytanie o dany adres strony internetowej.

Portal – internetowy serwis pod adresem http://www.dux.net.pl

eSklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.przewody.net.pl

Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący ochronę prywatności Użytkownika.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).

Urządzenie – urządzenie, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu, w szczególności komputer, telefon komórkowy, tablet.

Artykuł 2. Postanowienia wstępne

1. DUX – Albertowski Piotr prowadzi sklep internetowy (www.przewody.net.pl) oraz portal internetowy (www.dux.net.pl), w ramach których przetwarza dane osobowe Użytkowników, jak i wykorzystuje Pliki Cookies. Przy wykonywaniu powyższych czynności DUX – Albertowski Piotr stosuje RODO oraz polskie przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych.

Artykuł 3. Zasada ochrony prywatności

1. Celem niniejszej Polityki Prywatności w DUX – Albertowski Piotr jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez DUX – Albertowski Piotr

2. Administratorem danych osobowych jest DUX – Albertowski Piotr z siedzibą w Turku, ul. Kolska Szosa 28, 62-700 Turek, NIP 6681756528, REGON 300084565, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

3. Możliwości kontaktu z DUX – Albertowski Piotr:

a. pod numerem telefonu: (+48) 663 764 414

b. pod adresem e-mail: dane.osobowe@dux.net.pl lub dane.osobowe@przewody.net.pl

c. za pośrednictwem formularza: https://dux.net.pl/dane-osobowe/

4. DUX – Albertowski Piotr dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony udostępnionych przez Użytkowników i Klientów danych osobowych podczas korzystania z eSklepu oraz Portalu.

5. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Użytkowników i Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, Użytkownik, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

6. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz DUX – Albertowski Piotr, odpowiedzialne za obsługę eSklepu i Portalu oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz DUX – Albertowski Piotr (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać lub uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży, udzielenie obsługi posprzedażowej bądź udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży,

b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta,

c) uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

d) wyrażonej zgody na przetwarzane danych w przypadku obsługi zapytania

3. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach eSklepu. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi.

4. Dane Klientów mogą być udostępniane innym Klientom, w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

Artykuł 5. Zakres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), archiwizacji wykonanych usług bądź transakcji.

2. Dane podawane przez Klienta lub Użytkownika wykorzystywane są do przesyłania Klientom, Użytkownikom informacji o firmie, administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez administratora, a także w celach statystycznych.

3. Administrator może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów Klientów i Użytkowników bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języku interfejsu użytkownika dla danego regionu).

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w eSklepie. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).

5. Podczas korzystania przez Klienta lub Użytkownika z eSklepu lub Portalu, zapisywane są na Urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem cookies jest ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

6. DUX – Albertowski Piotr stosuje Pliki Cookies w następujących celach:

a) weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki,

b) optymalizacji, zwiększenia wydajności i poprawy konfiguracji eSklepu, Portalu,

c) dostosowanie zawartości eSklepu, Portalu do preferencji Użytkownika, Klienta

d) zapamiętanie ustawień Użytkownika, Klienta i wyboru interfejsu, np. w zakresie języka lub regionu, z którego pochodzi,

e) zapamiętanie historii podstron odwiedzanych w Portalu w celu przyszłej rekomendacji treści,

f) identyfikacja parametrów Urządzenia Użytkownika, Klienta celem odpowiedniego dostosowania eSklepu, Portalu do potrzeb i zasobów Użytkownika, Klienta,

g) dostosowanie dostarczanych treści do lokalizacji Użytkownika, Klienta

h) generowanie ogólnych i zanonimizowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób ogół Użytkowników i Klientów korzysta z Portalu lub eSklepu,

i) ulepszania struktury i zawartości Portalu, eSklepu

j) określania profilu Użytkownika, Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

k) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik, Klient korzystają z eSklepu lub Portalu.

7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik, Klient korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika, Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika eSklepu oraz Portalu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Użytkownik oraz Klient są uprawnieni do edycji sposobu stosowania Plików Cookies lub zaprzestania ich stosowania w każdym momencie. W tym celu Użytkownik lub Klient winien dokonać stosownych zmian za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Artykuł 6. Kontrola przetwarzania danych osobowych

1. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.

2. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane.

3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Artykuł 7. Przysługujące prawa

1. Użytkownicy oraz Klienci posiadają prawo do:

a) żądania dostępu do danych

b) żądania sprostowania danych,

c) żądania usunięcia danych

d) żądania ograniczenia zakresu przetwarzania

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez DUX – Albertowski Piotr

f) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego

2. Dobrowolność podania danych Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Jeśli odmówisz ich podania nie spotkają Cię żadne negatywne konsekwencje.

Artykuł 8. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

1. Dane Klientów, Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

2. Dane osobowe Klientów, Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Klientów dostawą Produktów.